Thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2015

TRANG THẢO LUẬN BÀI "BÊN THẮNG CUỘC CỦA HUY ĐỨC": LỊCH SỬ NHÌN QUA LỖ ĐỒNG XU


ĐÔNG LA
LỊCH SỬ NHÌN QUA 
LỖ ĐỒNG XU
(Về cuốn Bên thắng cuộc của 
Huy Đức)